Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Dyrektor Leszek Stęślik

ul. Leśna 2a
21-560 Międzyrzec Podlaski

w godz. od 8.00 do 15.00 

tel. (083) 3119208

http://www.sosw-miedzyrzec.pl

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego informuje, iż na podstawie Statutu od dn. 01.01.2006 utworzono Przedszkole Specjalne Nr l dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedszkole obejmuje opieką, nauczaniem i rewalidacją dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dziecko któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

Od 01.09.2006 r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna Nr l, klasy I – II. Do Szkoły przyjmowane są dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do Przedszkola i Szkoły przyjmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności do jakiej placówka jest przystosowana.

Do Ośrodka nie przyjmowane są dzieci leżące, niewidome i niesłyszące.

Przedszkole czynne jest 6 godzin dziennie od godz. 8.00 do 14.00.

Dowóz dzieci do Przedszkola i Szkoły zapewnia Ośrodek (dzieciom z terenu miasta) i Gmina (z terenu Gminy)

Po wnioski w sprawie przyjęcia dzieci do Przedszkola i do Szkoły proszę o kierowanie rodziców do Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2 A, lub kontakt telefoniczny (083) 37119208.