Ludność

Liczba mieszkańców – 17 846
Powierzchnia miasta – 1 975 ha

Potencjał miasta:

a) ludność – 17 846 w tym:

 • w wieku do 19 lat –  (32,2%)
 • w wieku od 20 do 65 –  (56,6%)
 • w wieku powyżej 65 lat –  (11,2%)

b) obszar – 1 975 ha w tym m. in.:

 • przemysł 97,9 ha (5%)<
 • budownictwo mieszkaniowe 150 ha (7,6%)
 • tereny rekreacyjno – sportowe 80 ha (4%)
 • parki i place 35 ha (1,8%)
 • lasy 182 ha (9,4%)
 • użytki rolne 1 160 ha (58,7%)

c) infrastruktura miasta:

 • oczyszczalnia ścieków 2500 m3/dobę
 • sieć wodociągowa 58 km
 • sieć kanalizacyjna 41,1 km
 • sieć ciepłownicza 15,7 km
 • sieć gazowa 21,9 km
 • sieć kanalizacji deszczowej 21,9 km
 • drogi 63,7 km (w tym nieutwardzonych 13,7 km)
 • mosty drogowe i kolejowe 9
 • abonenci telefoniczni ok. 5 200 (286/na 1000 osób)
 • ilość mieszkań podłączonych do sieci wodociągowej – 92%
 • ilość mieszkań podłączonych do kanalizacji miejskiej – 75%
 • ilość mieszkań podłączonych do sieci gazowej – 15%
 • ilość mieszkań ogrzewanych z miejskiej sieci grzewczej – 55%

d) podmioty gospodarcze

w systemie REGON zarejestrowano 1 250 zakładów osób fizycznych

 • przedsiębiorstwa państwowe – 6
 • spółki prawa handlowego – 29
 • spółdzielnie – 10

Rynek pracy:

Zatrudnienie ogółem – ok. 4900 osób
Zatrudnienie w sektorze prywatnym – ok. 70% ogółu zatrudnionych
Stopa bezrobocia – ok 24,77% (październik 2004 r.)

Zatrudnienie w poszczególnych rodzajach działalności:

 • działalność produkcyjna – ok 36% ogółu zatrudnionych
 • handel – 19%
 • edukacja – 11%
 • budownictwo – 10%
 • ochrona zdrowia – 7%
 • transport – 6,8%
 • pozostałe działalności – 10,2%