Położenie

Położenie naszego regionu obejmuje swoim zasięgiem miasto Międzyrzec Podlaski i cztery przyległe gminy:

  • Międzyrzec Podlaski
  • Drelów
  • Trzebieszów
  • Kąkolewnica Wschodnia

s_polozenie_159Przestrzennie stanowią one zwarty obszar okalający Międzyrzec Podlaski tworząc razem region Międzyrzeca Podlaskiego w województwie lubelskim. Tereny gmin: Międzyrzec Podlaski i Drelów stanowią Ziemię Międzyrzecką (Międzyrzecczyznę), gdyż od zarania dziejów należały do tych samych właścicieli i przechodziły te same koleje losu. Były to majątki prywatnych właścicieli. Natomiast ziemie gminy Kąkolewnica Wschodnia były to włości królewskie inaczej zarządzane, przynależne do roku 1767 do parafii Trzebieszów, następnie administra-cyjnie do Radzynia Podlaskiego i zwane ziemiami kąkolewnickimi.

Ziemie gminy Trzebieszów to również dawne włości królewskie administracyjnie przyległe do Łukowa i określane jako ziemie trzebieszowskie. Powierzchnia miasta i czterech przyległych gmin wynosi łącznie 799 km2, a liczba mieszkańców 51,5 tys. Ziemie te leżą na granicy Mazowsza, Podlasia i Polesia. Geograficznie leżą w granicy mezoregionów: od zachodu i północy Równiny Łukowskiej i od południa i wschodu Zaklęsłości Łomaskiej

s_kontur_972 Są to tereny o słabo zróżnicowanej rzeźbie terenu przy wysokości w granicach od 140 do 170 m n.p.m. Rzeźba terenu została ukształtowana w okresie czwartorzędu w okresie działalności lądolodu. Występujące nieliczne pagórki żwirowopiaszczyste i wydmy są pozostałością moren czołowych ze zlodowacenia środkowopolskiego, jest ich niewielka ilość i są najczęściej silnie zniszczone i porośnięte przez las iglasty. Na południe od Krzny występują rozległe równiny akumulacji wodnej. Doliny rzek są płaskie, rozległe o słabo wyróżnionych krawędziach wypełnione torfami.